Tag Archives: تجارت در ایران

تجارت, سرمایه گذاری

لیست محصولات که به تاجر نیاز دارند

گاها وقتی یک تاجر می خواهد تجارت را شروع کند صحبت از کمبود تعدد محصولات می شود. ما در این پست لیست بزرگی از محصولات را آورده ایم که به تاجر نیاز دارند و می توانید در هر کدام از این محصولات تجارتتان را برپا کنید.

ادامه مطلب

تجارت, موفقیت

قانون تجارت

  باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده 1 – تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد. ماده 2 – معاملات تجارتی از قرار ذیل است : 1 – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد. 2 – تصدی بحمل و…

ادامه مطلب

×