Tag Archives: محصول دوم

تجارت

زمان مناسب برای انتخاب محصول دوم در تجارت

تمرکز در محصول برای تجارت یک اصل بسیار مهم است، و همه برای موفقیت در کار باید در حوزه کاری خودشان تمرکز داشته باشند.خیلی از افراد موافق این موضوع هستند که اصل مهم در تجارت تمرکز است، اما در مقابل نیز خیلی از افراد هستند که نظر مخالفی دارند و میگویند افرادی هستند که در…

ادامه مطلب

×