مشاوره حضوری برای اعضای طرح تاجرشوید رایگان می باشد و برای سایرین شامل هزینه می باشد.