آذر 1396

تجارت, سرمایه گذاری, موفقیت

ما شما را وارد لیست تاجران ایران می کنیم!!!

اذیت می شوم وقتی صحبت از کسب و کار و پول می شود، جوانان ایرانی می گویند که کار نیست می گویند پول نیست!!!!! با این حال که در کشوری زندگی می کنند که سرشار از موقعیت و فرصت برای کسب پول و ثروت است.

ادامه مطلب

×